Download hier onze Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP, LEVERING EN BETALINGSVOORWAARDEN
Van Destic Kunststoffen B.V. gevestigd te Veendam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen.

1. Deze voorwaarden gelden voor aanbiedingen, aanvaarde opdrachten en afleveringen van Destic. Destic is slechts gebonden aan haar eigen voorwaarden en accepteert geen afwijkende bedingen.

2. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. De overeenkomsten komen tot stand door de schriftelijke bevestiging door Destic. In haar aanbiedingen en orderbevestigingen geeft Destic een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aard en de kwaliteit van het aangebodene. Destic is bevoegd van de omschrijving van de aard en de kwaliteit van het aangebodene af te wijken, indien zulks redelijkerwijs geen invloed heeft op de bruikbaarheid van het geleverde voor de afnemer. Afwijkingen in de aard en/of de omvang van het geleverde geven aan de opdrachtnemer nimmer het recht de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden. Destic is altijd bevoegd tot her-levering over te gaan en/of indien zij dit wenst aan de opdrachtnemer een vergoeding te betalen welke redelijk is in verhouding tot de afwijking. De afnemer verklaart ermee bekend te zijn dat de door Destic geleverde producten maat-toleranties kunnen voorkomen of kleurafwijkingen. De afnemer accepteert dit op voorhand.

3. Leveranties zijn af magazijn, tegen contante betaling. Verpakkings-en verzendkosten komen voor rekening van de afnemer. Kostenstijgingen ontstaan tussen de datum van de orderbevestiging en de aflevering van meer dan 5% kunnen door Destic doorberekend worden. Voor aflevering bestemde goederen, dienen binnen 10 dagen nadat zulks aan de afnemer is gemeld, door de afnemer te worden afgehaald. Dat, bij gebreke daarvan, de afnemer opslagkosten verschuldigd zal zijn. Verder ontstaat voor Destic vanaf dat moment het recht op betaling van het geleverde.

4. Door Destic opgegeven levertijden gelden bij benadering en binden Destic niet. Overschrijding maakt Destic niet schadeplichtig en geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

5. Wordt op factuur geleverd dan dient betaling plaats te vinden binnen de termijn als op de factuur vermeld. Wordt later betaald dan is 1,5% rente per maand over de hoofdsom verschuldigd. In dat geval is Destic gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. De door de afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten worden bindend vastgesteld op 15% van de hoofdsom. Alles door Destic geleverd, is en blijft eigendom van Destic totdat deze volledig is betaald. Destic heeft het recht, nog niet volledig betaalde goederen, terstond op te eisen.

6. De verpakking van de goederen komt voor rekening van de afnemer, het risico van beschadiging tijdens het vervoer eveneens

7. Destic staat niet in voor de juistheid van gegevens, bestanden en tekeningen, door derden aan Destic verstrekt, noch voor de geschiktheid van door haar geleverde materialen voor enig doel. De afnemer is gehouden goederen onmiddellijk na ontvangst op deugdelijkheid en hoeveelheid te controleren en Destic van eventuele afwijkingen schriftelijk op de hoogte te stellen. Ieder recht op schadevergoeding vervalt als de afnemer dat nalaat, waarvan in ieder geval sprake is, na het verstrijken van een termijn van 8 dagen na aflevering van de goederen en/of factuur, evenals de afnemer overgaat tot verwerking of bewerking van de goederen.

8. De maximale aansprakelijkheid van Destic is haar verplichting om de geleverde goederen in geval van afkeur te vervangen door andere goederen. Iedere aanspraak op vervolgschade is uitgesloten.

9. Niet-nakoming van enige verplichting rustend op de afnemer geeft Destic het recht al haar verplichtingen ten opzichte van de afnemer op te schorten dan wel om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

10. Op de door Destic gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter is de arrondissementsrechtbank te Groningen.

AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ AANNEMING VAN WERK.

Indien een gegeven opdracht mede omvat de uitvoering van werkzaamheden op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, waaronder de montage van door Destic geleverde producten gelden de navolgende aanvullende bepalingen:

A. De opdrachtgever dient in ieder geval op de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zorg te dragen voor de beschikbaarheid van nutsvoorzieningen te weten gas, elektriciteit en water.

B. In de prijs welke is overeengekomen zijn nimmer de kosten begrepen voor hak- en breekwerk, grondwerkzaamheden en/of werkzaamheden welke verband houden met het geschikt maken van het object waaraan materialen dienen te worden bevestigd en/of moeten worden geplaatst.

C. Destic is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ingeschakeld personeel bij de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor eventuele stagnatie in de bedrijfsvoering van de opdrachtgever. Een en ander leidt slechts uitzondering indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Destic. In dat geval is Destic slechts aansprakelijk voor de maximale schadevergoeding gelijk aan het financiële belang waarvoor zij de opdracht tot aanneming van werk heeft verkregen.

D. Nimmer is Destic aansprakelijk voor vervolgschade, de opdrachtgever is gehouden voor voldoende verzekering terzake zorg te dragen en Destic te vrijwaren. De opdrachtgever is gehouden zelfstandig de deugdelijkheid van de te verrichten werkzaamheden te beoordelen en zelf zorg te dragen voor vergunningen ter zake van alle nutsvoorzieningen.

Vraag offerte aan >